ضرورت توجه به مطالبات شهروندان توسط شهرداری های مناطق
ضرورت توجه به مطالبات شهروندان توسط شهرداری های مناطق

شهردار تبریز گفت: ارائه خدمات تعریف شده به مردم حتی اگر سودی برای شهرداری نداشته باشد، باز هم جزو وظایف شهرداری است.

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر با اشاره به ضرورت توجه شهرداری های مناطق به خدمات مورد درخواست شهروندان، اظهار کرد: شهرداری های مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته باید پای به پای شهرداری مرکز به درخواست ها و مشکلات شهروندان رسیدگی کنند.

او ادامه داد: تاکید ما این است که شهرداری در کنار اجرای پروژه های مختلف، باید همچنان ارائه خدمات تعریف شده به شهروندان را نیز تداوم بدهد.

  • منبع خبر : شهریار