دسته بندی فیلم فرهنگی | هفته نامه نهال امید | اخبار تبریز|اخبار استان آذربایجان شرقی|اخبار ایران
استقبال مردم مهربان از حاج آقا آل هاشم وهیئت همراه وازائمه جمعه ها