برای اولین بار در تبریز اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران توسط دستگاه LCMS
برای اولین بار در تبریز اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران توسط دستگاه LCMS

مدیر عامل سازمان عمران تبریز عنوان کرد ؛ برای اولین بار در تبریز با همکاری آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی اسکن روسازی اتوبان پاسداران و تعیین ظرفیت باربری روسازی و علل نشست موضعی و لغزش محور توسط دستگاه LCMS در طول 11 کیلومتر از اتوبان پاسداران مسیر رفت وبرگشت حد فاصل میدان فهمیده تا تبادل امام علی انجام شد.

شریفی با اعلام خبر مذکور ، افزود ؛ طی این آزمایش اطلاعات سطح ترک های معابر اتوبان پاسداران بصورت مکانیزه ارزیابی و بصورت هوشمند تحلیل خواهد شد.
 لازم به ذکر است ، اطلاعات بدست آمده از این  تحلیل که به صورت پایلوت و برای اولین بار در تبریز به همت سازمان عمران تبریز انجام میگیرد به عنوان بانک اطلاعاتی جامعی برای تشخیص علت خرابی ها و برنامه ریزی برای بهسازی و بهبود کیفیت آسفالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی بعد از ارزیابی روسازی ، علل نشست و خرابی های زیرسازی این مسیر نیز توسط سازمان عمران و برای اولین بار در تبریز مورد ارزیابی و مطالعه قرار می گیرد.

  • منبع خبر : سازمان عمران تبریز