نقش صنایع تبدیلی در اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی
نقش صنایع تبدیلی در اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی

بانک جهانی امنیت غذایی را دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف می کند که سه عنصرموجود بودن غذا دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا محورهای اصلی آن بوده که موجود بودن غذا شامل میزان مواد غذایی در مرزهای ملّی از طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی دسترسی به غذا دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه و پایداری در دریافت غذا نیز ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه است.

به گزارش نهال امید، یکی از علت های مهم وجود ضایعات و یا اُفت کیفیّت درمحصولات کشاورزی عدم توسعه فعالیت های صنعتی و تبدیلی است که علیرغم تمام تحولات تکنولوژیکی، توسعه بخش کشاورزی نه تنها مکمل بخش صنعت است، بلکه اهمیت تولید غذا را در پیوند با امنیت غذایی مورد ارزیابی قرارمی دهد.

خبرنگار نهال امید در گفتگویی با رضا رضایی مکرّم به عنوان استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نقش صنایع تبدیلی در اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی را بررسی نموده است.


– مهم ترین مزایای صنایع تبدیلی و تکمیلی را چه می دانید؟
افزایش ارزش افزوده و بهره‌ وری در بخش کشاورزی و تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیرنفتی از مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

  • چرا صنایع تبدیلی را عاملی برای افزایش اشتغال زایی می دانند؟
    توجه به ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی علاوه بر نقش مؤثر در اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از مهاجرت تولید‌کنندگان به شـهرها، می‌تواند زمینه‌سـاز شکل‌گیری ارزش افزوده بیشـتر در بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد.
  • آیا صنایع تبدیلی را می توانیم اثرگذار در جلوگیری از کاهش قیمت قلمداد نماییم؟

ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی برای صدور محصـولات کشاورزی، راهکاری اساسی برای
ایجاد رقابت سالم در تولید و جلوگیری از کاهش قـیمت است.
–  چرا صنایع تبدیلی را به عنوان جایگرینی برای صنایع آلاینده در کشور مطرح است؟

توسعه صنایع کوچک و متوسط کشاورزی از قبیل ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی می تواند جایگزین مناسبی برای ایجاد سایر صنایع سنگین و آلاینده در کشور باشد.
ایجاد صنایع فرآوری و سردخانه در کنار تجاری سازی و بسته بندی های شیک محصولات مهمترین راهبرد در رونق این بخش خواهد بود.
– چگونه نقش صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محسوس می شود؟
صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی بوده و با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و سایر فرآورده های با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل و نقل این محصولات نیز فراهم می شود.
عاملی که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش و  ارزش افزوده این محصولات را بیشتر کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد، صنایع تبدیلی و تکمیلی است.
– پیامدهای رشد صنایع تبدیلی چیست؟
رشد صنایع تبدیلی ضمن توزیع پذیر و اقتصادی تَر کردن کشاورزی تحریکی برای ایجاد کارخانه و به دنبال آن کشت محصول و درنهایت ایجاد امیدواری در کشاورزان خواهد بود.

  • نویسنده : امیرمسعود طایفه سلطانخانی
  • منبع خبر : نهال امید