تاریخ ماندگار
تاریخ ماندگار

اکنون شاهد ثبت زمانی در تاریخ شمسی هستیمکه ماندگاریش با وجود دوران سیاسی حساس کنونی با چاشنی ویروس کرونا دوچندان خواهد بود ،ویروسی که با وجود تزریق ترس و سوگواری و اندوه و نگرانی به جامعه ، تداعی کننده تابلو”پیچ خطرناک” و “لغزنده بودن “در کنار جاده هاست ، تا فرمان زندگی خود و نزدیکانمان […]

اکنون شاهد ثبت زمانی در تاریخ شمسی هستیم
که ماندگاریش با وجود دوران سیاسی حساس کنونی با چاشنی ویروس کرونا دوچندان خواهد بود ،
ویروسی که با وجود تزریق ترس و سوگواری و اندوه و نگرانی به جامعه ، تداعی کننده تابلو”پیچ خطرناک” و “لغزنده بودن “در کنار جاده هاست ، تا فرمان زندگی خود و نزدیکانمان را محکمتر گرفته و با مراقبت و دقت از زیبایی و آرامش مسیرهای بعدی لذت ببریم
و شاهد ثبت زمانی تاریخی هستیم که مفتخر به همزیستی با مردمی بسیار مقاومتر از نیروهای مقاومت معروف در مقابل جنگ اقتصادی و فشارهای حداکثری و همه جانبه هستیم ، مثل نقش مقاومت در مدار که نقش محدود کردن جریان های ولتاژیست ،
مردم ایران نیز با ” مقاومت “در برابر جریانهای سیاسی داخلی و خارجی و تحریمها ، که با هدف ضربه به نظام مقتدر کشورمان هست را خنثی کرده و آن را خط قرمز خود میدانند ،
هر چند ناتوانی و بی تدبیری بعضی دولتها در تأمین خواسته های مردم که نتیجه سیاستهای اقتصادی لیبرالی و نو لیبرالی دولت هست ، موجب نارضایتی گسترده گردیده ، لیکن به امید ساخت آینده ای روشن و صبحی صادق باید روزهای سخت را پشت سرگذاشته تا تصمیمی درست اتخاذ کند
“شب گذر خواهد کرد
روز روشن خواهد رسید
شباهنگ را صبح صادق خواهد دمید”

  • نویسنده : مهندس سید ابراهیم شربیانی
  • منبع خبر : نهال امید