بررسی چگونگی افزایش ارزش افزوده درپی آموزش
بررسی چگونگی افزایش ارزش افزوده درپی آموزش

افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی از طریق افزایش تولید سرانه بهره برداران کشاورزی تامین خواهد شد. آموزش را باید عاملی تاثیرگذار در گسترش روش های پیشرفته تولید و سودآور شدن واحدهای بهره برداری قلمداد نمود.

به گزارش نهال امید، خودکفایی در کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی را نباید با توصیه های ترویجی و آموزشی دور از دست دانست.
ارائه ترویج و آموزش کشاورزی بخصوص آموزش نیروی انسانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری نیروی کار درصد بهره وری بیشتری را در مقایسه با افزایش موجودی زمین و منابع طبیعی و فن آوری خواهد داشت و این نقش حیاتی ترویج و آموزش کشاورزی را به خوبی نشان می دهد.

 دکتر شاپور ظریقیان خبرنگار نهال امید در گفتگویی با دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز چگونگی افزایش ارزش افزوده درپی آموزش را بررسی نموده است. – بایدهای بخش کشاورزی در کاهش فقر در کشور را چه می دانید؟
کشاورزی ایران باید خود را آماده کند تا غذای جمعیتی معادل ۱۰۰میلیون نفر را در سال ۲۰۲۰ تهیه کرده و ضمن ایفای نقش خود بعنوان یک موتور رشد اقتصادی، به کاهش فقر در ایران هم کمک کند و اما این مطلب هم مهم است که چه موضوعی را باید آموزش داد تا به این مهم دست یابیم.


–  ترویج در بهبود زندگی کشاورزان چه تاثیری دارد؟
ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و پایه های کشاورزی نوین می تواند در بهره وری و ضایعات کشاورزی و در کل بهبود شرایط زندگی کشاورزان نقش موثری داشته باشد.
ترویج و آموزش کشاورزی یک نوع خدمت یا سیستم است که از طریق آموزش، به کشاورزان کمک می کند تا روشها و فنون کشاورزی خود را اصلاح کنند و بهره وری و درآمد خود را بالا برده، سطح زندگی خود را بهبود ببخشند و استاندارد زندگی روستائیان را ارتقاء دهند.

 – چرا در توسعه بخش کشاورزی استفاده بهینه از منابع ضرورت دارد؟
در جریان توسعه بخش کشاورزی به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت منابع، لزوم استفاده بهینه از منابع و ارتقای بهره وری عوامل تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.

 – بسترسازی برای افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی چگونه میسر است؟
بسترسازی برای افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با افزایش امکانات در مراکز ترویجی، بستر لازم را برای انتقال دانش به روز به بهره‌برداران در قالب آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

 – انتقال آموزش های کشاورزی در ترویج به چه صورت امکانپذیر خواهدبود؟
نقش ترویج و آموزش کشاورزی در انتقال داده ها به کمک روش های مختلف ترویجی نظیر کلاس های آموزشی، تماس انفرادی، بازدیدهای آموزشی و با کمک رسانه های سمعی و بصری مختلف می توان راهنمایی ها و توصیه های لازم را به تولید کنندگان رسانید که این افزایش آگاهی و دانش به تبع در بالا رفتن میزان بهره وری بخش کشاورزی نقش بسزایی خواهد داشت.

–  حضور در برنامه های آموزشی چه نتایجی دارد؟
آشنایی با راه‌های افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی از طریق افزایش تولید سرانه‌ بهره‌برداران را باید از نتایج حضور در برنامه‌های آموزشی دانست.

 افزایش ارزش افزوده ر بخش کشاورزی چگونه محقق می شود؟
افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی از طریق افزایش تولید سرانه بهره برداران کشاورزی تامین خواهد شد.

  • نویسنده : امیرمسعود طایفه سلطانخانی
  • منبع خبر : نهال امید