مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند
مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند

عباسعلی درستی در تشریح این خبر، اظهار کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم به منظور کنترل شیوع بیماری با ما و کادر بهداشت و درمان همکاری کنند. وی افزود: هم‌استانی‌ها همچنان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش مراجعات به اماکن و صنوف و عمل بر اساس توصیه‌ها بهداشتی را مد نظر قرار دهند تا بیماری افزایش نیافته و زحمتمان هد نرود. به گزارش ایسنا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: مردم در این فاز نیز همکاری کنند و مهمانی‌ها را به ویژوه مهمانی‌های ماه رمضان را کم کنند، چرا که بیماری سریعا در چنین جمع‌هایی منتقل می‌شود.

به گزارش نهال امید، عباسعلی درستی در تشریح این خبر، اظهار کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم به منظور کنترل شیوع بیماری با ما و کادر بهداشت و درمان همکاری کنند.

وی افزود: هم‌استانی‌ها همچنان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش مراجعات به اماکن و صنوف و عمل بر اساس توصیه‌ها بهداشتی را مد نظر قرار دهند تا بیماری افزایش نیافته و زحمتمان هد نرود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: مردم در این فاز نیز همکاری کنند و مهمانی‌ها را به ویژه مهمانی‌های ماه رمضان را کم کنند، چرا که بیماری سریعا در چنین جمع‌هایی منتقل می‌شود.

ایسنا